Kundportal

Systeminställningar - Funktioner

På administrationsverktygets flik Systemkonfiguration - Systeminställningar - Funktioner finns parametrar som styr detaljer i ett antal funktioner i programmet.


Vi har delat in dessa i följande grupper:

Beskrivning av funktionsparametrarnas funktion

Attestregler

ParameterBeskrivning
AllowEditInAttestAnvänds för att styra om konteringsraderna ska vara öppna för redigering (kontering/sakgranskning) när faktura finns hos attestant.
AllowInspectAndAttestAnvänds för att styra om det ska vara tillåtet med samma signatur i sakgranskning och attest på en faktura. För parametern ska även ett belopp anges som styr om regeln gäller fakturor upp till viss beloppsgräns. Beloppsgränsen finns även som den fristående parametern MaxInspectandAttestAmount enl. nedan.
AllowInspectAndAttestOnExceptionAnvänds för att styra om det ska vara tillåtet med samma signatur i sakgranskning och attest på specialattestregler. Detta gäller endast om UseAttestHierarchy=Ja.
AutoAttestVATAnvänds för att styra om systemet automatiskt ska attestera momskonteringsrader.
BaseAmountAnger storleken på basbelopp. Detta förutsätter att parametern UseBaseAmount är aktiv.
MaxInspectAndAttestAmountAnvänds för att ange ett värde uttryckt i standardvaluta för vad som får vara högsta belopp på en faktura för att tillåta samma sak- och attestsignatur. Om fakturans belopp överstiger denna gräns tillåter inte systemet att samma användare både sakgranskar och attesterar en faktura. Denna parameter är beroende av att AllowInspectAndAttest är satt till Ja.
RequireAttestRule
Krav på attestregel för konteringsrad utan atteststyrande värde.
UseAllAttestorDefaultAlla behöriga attestanter är förvalda på skicka vidare-formuläret.
UseAttestHierarchyAnvänds för att styra om systemet ska tillämpa hierarkisk attest vid attest av fakturor eller inte. Hierarkisk attest innebär att alla användare som har attesträtt på en faktura tvingas att attestera, ända upp till den användare som har slutattesträtt och kan skicka fakturan för betalning. Vid icke-hierarkiskt attestförfarande kan fakturan skickas direkt till den person som har slutattesträtt istället. Se vidare i kapitlet Attestreglemente.
UseAttestPasswordAnvänds för att styra om systemet ska kräva att lösenord anges när en faktura som attesterats blir skickad vidare eller sparad. Parametern är inte bolagsspecifik utan gäller för alla bolag i installationen.
UseBaseAmountAnges för att styra om de beloppsgränser som anges i attestreglementet ska beräknas på basbelopp eller i heltal för aktuell valuta. För parametern ska även beloppet för basbeloppet anges.
UseExceptionOverrideAnvänds för att styra systemet så att specialattestregler alltid trumfar över ordinarie reglemente - även vid tillämpning av icke hierarkiskt attestförfarande.
UseRadiusAnvänd radiusverifiering vid attest. Kräver att UseAttestPassword är satt till Ja.


Bokföringsinställningar

ParameterBeskrivning
AllowEditBookingdate

Används för att konfigurera när/om fältet för bokföringsdatum ska vara öppet för redigering. Underalternativ för parametern är att välja per steg (kontering, sakgranskning och attest) om bokföringsdatumfältet ska gå att redigera. Detta går även att ställa in i parametrarna AllowEditBookingdateInAllocation, AllowEditBookingdateInAttest samt AllowEditBookingdateInInspect. Om parametern sätts till Nej blir fältet för bokföringsdatum utgråat och går ej att ändra.
AllowEditBookingdateInAllocationAnvänds för att konfigurera om det ska gå att ändra bokföringsdatum i konteringssteget. Går även att ställa in via parametern AllowEditBookingdate. Om parametern sätts till Nej blir fältet utgråat och går inte att ändra.
AllowEditBookingdateInAttestAnvänds för att konfigurera om det ska gå att ändra bokföringsdatum i atteststeget. Går även att ställa in via parametern AllowEditBookingdate. Om parametern sätts till Nej blir fältet utgråat och går inte att ändra.
AllowEditBookingdateInInspectAnvänds för att konfigurera om det ska gå att ändra bokföringsdatum i sakgranskningssteget. Går även att ställa in via parametern AllowEditBookingdate. Om parametern sätts till Nej blir fältet utgråat och går inte att ändra
AllowEditVATAnvänds för att styra om det ska vara tillåtet att redigera momskonteringsrader i Sakgranskning och Attest. När denna är inställd på Nej är momskonteringsraderna alltid låsta i Sakgranskning och Attest oavsett inställningarna för parametrarna AllowEditInInspect och AllowEditInAttest. Momskonteringsrader är alltid redigerbara i Ankomstregistrering och Utredning.
ChangeBookingdate
Används för att styra om systemet ska ändra fakturans bokföringsdatum i samband med preliminär- eller definitivbokning, i de fall där bokföringsdatum är äldre än parametern för MinAccountingDate (d.v.s. att fakturans bokföringsdatum infaller i stängd period) Om parametern är satt till Ja kommer fakturans bokföringsdatum att ändras till första lediga datum i nästa öppna period. Alternativt kan systemet, vid definitivbokning, ändra till dagens datum om parametern UseCurrDateforBookingDate är satt till Ja.
DefaultAccountingDateAnvänds för att sätta ett förslag på bokföringsdatum för importerade fakturor. Om parametern saknar datumvärde kommer systemet att ange dagens datum (d.v.s. importdatum) som bokföringsdatum på fakturan. Alternativet är att ange ett annat datum i parametern som då sätts som föreslaget bokföringsdatum. Användbart vid periodskiften då de flesta fakturorna som inkommer i början av ny period ska ha sista datum i föregående period som bokföringsdatum.
MaxAccountingDateAnvänds för att begränsa hur långt framåt i tiden som bokföringsdatum får sättas på en faktura. Om bokföringsdatumet ligger längre fram i tiden än vad parametern säger hamnar fakturan i felkön.
MinAccountingdate

Används för att ange ett minsta tillåtna bokföringsdatum, d.v.s. stängning av en bokföringsperiod. Faktura som skickas för preliminär- eller definitivbokning med bokföringsdatum som är äldre än MinAccountingDate kommer, om värdet på parametern ChangeBookingDate är Ja, att få bokföringsdatum ändrat till första datum i nästa lediga period. Om däremot parametern ChangeBookingDate är satt till Nej returneras fakturan till ankomstregistrering med meddelande att bokföringsdatum infaller i stängd period.
UseCurrdateForBookingdate
Används vid definitivbokning för att styra de fall där fakturans bokföringsdatum är äldre än MinAccountingDate dvs. infaller i stängd period. Om parametern är aktiverad kommer systemet att istället ange dagens datum som fakturans bokföringsdatum.
UseVATAnvänds för att styra om särskilda momsregler och funktioner för fastighetsbolag ska tillämpas vid kontering av fakturor.


GUI

ParameterBeskrivning
AllowEditDueDateAnvänds för att styra om fältet Förfallodatum på fakturan ska vara möjligt att redigera efter preliminärbokning. Går inte att styra på samma sätt som AllowEditBookingDate per steg utan parametern gäller generellt i alla steg efter preliminärbokning.
AllowEditVerNoAnvänds för att styra om fältet Verifikationsnummer i fakturahuvudet i MediusGo ska vara öppet för redigering. Används endast i fall där Mediusgo är installerat utan integration med ekonomisystem.
AllowEditInApprovalAnvänds för att styra om det ska vara tillåtet att redigera konteringsrader i Kontrollsteg efter attest eller inte. Kriterier för kontrollsteg ställs under menyn Verksamhetsregler-Kontrollsteg i flödet.
AllowEditOrdernoAnvänds för att styra om fältet Inköpsordernummer i fakturahuvudet (på fliken Övrigt) i MediusGo ska vara redigerbart eller låst.
AllowEditOrdernoInAllocationAnvänds för att styra om det ska vara tillåtet att redigera ordernr i konteringssteg. Beroende av att parametern AllowEditOrderno är aktiv.
AllowEditOrdernoInAttestAnvänds för att styra om det ska vara tillåtet att redigera ordernr i atteststeg. Beroende av att parametern AllowEditOrderno är aktiv.
AllowEditOrdernoInInspectAnvänds för att styra om det ska vara tillåtet att redigera ordernr i sakgranskningssteg. Beroende av att parametern AllowEditOrderno är aktiv.
UseWorkqueueSendAnvänds för att visa/dölja Godkänn-knappen i arbetsköfönstret.


Integration

ParameterBeskrivning
UseDefaultBookingAnvänds för att styra om preliminärbokning ska ske med balanskonton eller med fakturans konteringsförslag. Om parametern är aktiverad sker preliminärbokningen med interimskontering på balanskonton mot ekonomisystemet.
UsePaymentBlockTillåt att betalspärra fakturor. Rättigheterna för detta styrs på rollformuläret.


Konteringsregler

ParameterBeskrivning
AllowIncompleteAllocationProposalGer möjlighet att skapa ofullständiga konteringsförslag.
AllowIncompleteAllocationToAttestAnvänds för att styra om det ska vara tillåtet att skicka en ofullständigt konterad faktura till attestant.
AllowNoAccountAllocationProposalGer möjlighet att skapa konteringsförslag utan konto.
AllowNoValidationInIncregAnvänds för att styra om systemet ska validera fakturans konteringsrader eller inte i samband med att faktura skickas från Ankomstregistrering vidare till handläggare (konterare/sakgranskare). Om parametern är aktiverad kommer inte normalt gällande regler för konteringsstyrning att kontrolleras. Parametern är beroende av att parametern UseDefaultBooking är påslagen, d.v.s. den fungerar endast om preliminärbokning på balanskonton används i integrationen eftersom man annars skulle få problem att preliminärboka på konteringsförslaget från fakturan, om detta strider mot gällande konteringsregler.
UseCodeCompletionByObjectAnvänds för att styra om automatiskt kodkomplettering baserad på tidigare angivet värde på annan konteringsdimension ska vara aktiverad. Kodkompletteringen ställs in under huvudmenyn Verksamhetsregler, menyn Konteringsregler.
UseCodeCompletionByUserAnvänds för att styra om användarbaserad kodkomplettering ska tillämpas i systemet. Funktionen innebär att det konteringsdimensionsvärde som finns kopplad på användare som skapar en konteringsrad, automatisk anges vid skapande av ny konteringsrad. T.ex. att användarens standard kostnadsställe anges som ett förslag. Kodkompletteringen ställs in på användarformuläret/användaregenskaper på bolag.
UseFrequentAllocationProposalAnvänd vanligaste förekommande kontering som konteringsförslag
UseQuantityAnvänds för att styra om konteringsdimensionen Antal ska användas och presenteras på fakturorna i MediusGo.


Periodinställningar

ParameterBeskrivning
AllowVATPeriodAnvänds för att styra om det ska vara tillåtet att periodisera momskonteringsrader eller inte.
MaxPeriodicdateAnvänds för att sätta en begränsning på hur långt framåt i tiden en periodisering får sträcka sig.
MinPeriodicdateAnvänds för att sätta en begränsning på hur långt bakåt i tiden en periodisering får sträcka sig.
UsePeriodicAccountAnvänds för att styra om fält för att välja periodiseringskonto ska visas i periodiseringsformuläret i MediusGo. Periodiseringskonton ställs in i ekonomisystemet eller på menyalternativet Basregister-Kontoplan.
UsePeriodicDateAnvänds för att styra om fält för att ange startdatum för periodiseringen ska visas i periodiseringsformuläret i MediusGo.
UsePeriodicPeriodAnvänds för att styra om fält för att ange slutdatum för periodiseringen ska visas i periodiseringsformuläret i MediusGo.
UsePeriodicTemplateAnvänds för att styra om fält för att välja periodiseringsmall ska visas i periodiseringsformuläret i MediusGo. Periodiseringsmallarna hämtas från ekonomisystemet och kan inte redigeras i administrationsverktyget.


Systeminställningar

ParameterBeskrivning
AddInvoiceToSupplierLetterAnvänds för att alltid inkludera fakturan i leverantörsbrev. Beroende av att parametern UseSupplierLetter är aktiv.
AIAdminURLAnvänds för att konfigurera sökvägen till inloggningssidan för administrationsverktyget, aktuell sökväg används vid val att öppna administrationsverktyget från menyalternativet Admin i arbetsköfönstret i MediusGo.
AIArchiveCategoryFieldNameAnvänds för att ange namn på fältet Kategori i MediusGo Contract. Fältet används för att filtrera sökning av leverantörsavtal. Endast avtal i denna kategori är synliga via avtalsknappen i MediusGo. Beroende av att parametern UseArchiveLink är aktiv.
AIArchiveDocTypeFieldNameAnvänds för att ange namn på fältet Dokumenttyp i MediusGo Contract. Fältet används för att filtrera sökning av leverantörsavtal. Endast avtal i denna dokumenttyp är synliga via avtalsknappen i MediusGo. Beroende av att parametern UseArchiveLink är aktiv.
AIArchiveSuppNoFieldNameAnvänds för att ange namn på fältet LeverantörsID i MediusGo Contract. Fältet används för att filtrera sökning av leverantörsavtal. Beroende av att parametern UseArchiveLink är aktiv.
AIArchiveURLAnvänds för att konfigurera sökvägen till MediusGo Contract vilken används för att öppna Contract för att söka leverantörsavtal. Beroende av att parametern UseArchiveLink är aktiv.
AIInvoiceURLAnvänds för att konfigurera sökvägen till inloggningssidan för MediusGo vilket används vid öppnande av fakturor som exporterats via sökning/rapporter till excelark.
AllowBatchApproveAllGer möjlighet att godkänna alla fakturor i buntvisning med dubbelklick på rubriken. OBS! Kan endast aktiveras för SYSTEM, ej per bolag.
AllowCreateReplacerAnvänds för att styra om en handläggare själv ska kunna välja vilken person som ska vara användarens ersättare vid frånvaro. Om parameterns sätts till Nej måste alla användare ha minst en fördefinierad ersättare och endast datumperiod kan anges i Invoice. Ersättare administreras under huvudmenyn Organisation alternativet Ersättare.
AllowEditInInspectAnvänds för att styra om konteringsraderna ska vara öppna för redigering när faktura ligger i steget sakgranskning.
AllowSearchMessageAnvänds för att styra om det ska vara tillåtet att lägga till meddelanden på fakturor via systemets sökfunktion. Ingen ytterligare behörighetskontroll finns för funktionen, d.v.s. om parametern slås på kommer alla användare att kunna skapa meddelanden på fakturor via sökfunktionen - oavsett om fakturan är aktiv (ute hos någon handläggare) eller slutbehandlad och endast arkivmaterial.
AutoInspectInvoicesAnvänds för att aktivera automatisk sakgranskning som "SYSTEM" på alla konteringsrader som skapas i samband med automatkontering vid import. Kryssrutan för att sakgranska hela fakturan är ibockad på alla fakturor och nya rader som skapas får "SYSTEM" som sakgranskningssignatur, men rutan kan bockas ur vid behov. 
CheckCurrencyAnvänds för att kontrollera om fakturans valuta skiljer sig från leverantörens standardvaluta. Om så är fallet och parametern är aktiverad skapar systemet ett systemmeddelande på fakturan som påtalar detta och uppmärksammar handläggarna i Ankomstregistrering för extra kontroll att valutan stämmer.
ConnectToDebetAnvänds för att automatiskt koppla ihop kreditfaktura med faktura i kön Invänta kredit.
CreateSupplierAllocationProposalSkapa konteringsförslag automatiskt när leverantör importeras, gäller bara vissa ekonomisystem.
ShowAllUnitsAnvänds för att styra vilka bolag som ska vara valbara när en faktura makuleras/annulleras och startas om. Om parametern är aktiverad visas alla bolag som finns i installationen, om parametern är inaktiverad visas endast de bolag som användaren som utför omstarten är kopplad till.
UseArchiveLinkVisar knappen Avtal under Föregående fakturor i Invoice som används för att visa de avtal med leverantören som finns i MediusGo Contract. OBS! Detta kräver att kunden har licens för MediusGo Contract. Om parametern är satt till Ja görs inställningar för sökväg och filtrering av sökresultat med parametrarna AIArchiveCategoryFieldName, AIArchiveDocTypeFieldName, AIArchiveSuppNoField samt AIArchiveURL. Knappen är behörighetsstyrd på rollnivå.
UseComplaintAnvänd reklamationsfunktion.
UseHyphenSupplierMatchAnvänds för att styra om systemet ska ta hänsyn till bindestreck vid leverantörsmatchning.
UseInvoiceCreditAnvänd möjligheten att skicka faktura som ska krediteras till ett eget steg.
UseInvoiceSplitGer möjlighet att dela fakturor.
UseLoginAnvänds för att styra om MediusGo standard-login dialog ska användas eller ej. Vid inaktivering av denna förutsätts att s.k. Single Sign On ska användas vilket även ställer kvar på att användarnas AD-konton har läsbehörigheter till de filstrukturerna för Admin och Invoice applikationerna.
UsePasswordResetAnvänds för att ge användarna möjlighet att byta ut ett glömt lösenord.
UsePersonalRolesAnvänds för att välja om personliga roller ska visas/användas vid administration av roller och behörigheter i administrationsverktyget.
UseSupplierletterAnvänds för att aktivera funktionen för att, direkt i Invoice applikationen, kunna skapa standardbrev att skicka till leverantörerna. Breven läggs automatiskt som bilagor till aktuell faktura. Möjlighet finns även att lägga till olika logotyper och sidfötter för olika bolag i installationen.
UseUnitErrorQueueAnvänds för att aktivera funktionen för separat felkö för de fakturor som saknar/har felaktigt bolag.


TAF

ParameterBeskrivning
UseTAFHead
Använd specifikation för skatter och avgifter på fakturahuvudet.
UseTAFNetAmount
Visa kvarvarande konteringsbelopp som netto för skatter och avgifter.
UseTAFRows
Använd indikatorer för skatter och avgifter på konteringsrader. Läs mer om detta i Uppsättning av skatter och avgifter.
UseVATCode
Används för att aktivera momskodsfunktionen i samband med import av fakturor, d.v.s. så att uppslag görs mot leverantör för kontroll om momskod finns angiven och att ev. tillhörande momsfördelning/konteringsrader påförs automatiskt på fakturan.