Kundportal

Systeminställningar - Faktura import/registrering

På administrationsverktygets flik Systemkonfiguration - Systeminställningar - Faktura import/registrering  visas ett antal systemparametrar som används för att styra hanteringen av fakturor i samband med import av fakturor samt inställningar  för manuell registrering av faktura direkt i systemet. 

Parametrarna är följande:

ParameterBeskrivning
ImportCurrencyAnvänds för att styra om valutakod ska hämtas från importerad faktura, eller om valutakoden automatiskt ska sättas till defaultvalutan för leverantören.
ImportDuedateAnvänds för att styra om förfallodatum ska hämtas från importerad faktura, eller om detta ska räknas ut baserat på fakturadatum + betalningsvillkoret på leverantören i leverantörsregistret.
InvoiceNoLengthAnvänds för att ange hur långt fakturanumret får vara vid bokning av faktura mot ekonomisystemet. Värdet här ska inte överstiga tillåten längd på fakturanumret i ekonomisystemet.
DeleteDocumentPathAnvänds för att ange sökväg till katalog där raderade fakturabilagor placeras.