Kundportal

Konteringssträng


Under administrationsverktygets huvudmeny Systemkonfiguration under alternativet Konteringssträng sker konfiguration av konteringssträngen för respektive bolag, dvs. den sammansättning av konto och övriga konteringsdimensioner som tillsammans utgör en konteringsrad.


 I huvudsak används menyalternativet Konteringssträng i samband med installation och grundläggande konfiguration av systemet, därefter behöver funktionens inställningar sällan eller aldrig ändras. Det finns dock vissa förändringar av konteringssträngen som kan utföras utan ytterligare konsekvenser.


Ändringar som kan utföras efter produktionsstart

Följande ändringar av konteringsträngen är möjliga att genomföra utan ytterligare åtgärder i systemet:

 • Ändring av en konteringsdimensions namn och/eller beskrivning kan utföras förutsatt att dimensionen (avseende identitet och innebörd mot ekonomisystemet) och dess tillgängliga värden är oförändrade.
 • Lägga till ny konteringsdimension, kan utföras men ENDAST under förutsättning att den nya dimensionen läggs till sist i ordningen.
 • Borttag av konteringsdimension, kan utföras och ger som konsekvens att alla fakturor i systemet får dimensionen borttagen vid återsökning. OBS! att detta gäller även historik.


Visa aktuell konteringssträng

För att se konteringssträngen för ett bolag: Välj aktivt bolag i droplisten överst på sidan.

Klicka därefter på menyalternativet Konteringssträng och sedan på Visa för att se aktuellt bolags konteringssträng. Aktuella konteringsdimensioner visas i listan.Skapa ny konteringsdimension

För att skapa ny konteringsdimension, klicka på knappen Ny och formuläret för att ange egenskaperna för en dimension visas.


Följande information kan anges på en dimension:

 • Namn: Namnet på konteringsdimensionen. Obligatoriskt.
 • Beskrivning: Förtydligande beskrivning av dimensionen. Obligatoriskt.
 • Dimensionsnr: Här anges på vilken position i konteringssträngen den aktuella dimensionen ska visas. OBS! Värdet ska vara nästa i ordning efter det högsta nummer på befintliga dimensioner, dvs värden får inte hoppas över. Obligatoriskt.
 • Dimensionsbenämning i ekonomisystemet: Här anges beskrivningen av dimensionen som används i ekonomisystemet. Obligatoriskt.
 • Filtrera värden enligt konteringsregler: Detta innebär att filtrering görs utifrån tvingande konteringsregler. I exemplet ovan kommer endast godkända konstnadsställen visas i droplisten vid kontering när konto valts.
 • Tabbordning: Här anges vilken tabbordning som ska användas vid kontering om annan än den ordning konteringssträngen är uppbyggd i önskas. Anges ett värde på en dimension måste värde även väljas på alla övriga dimensioner och siffror får inte hoppas över i ordningen.
 • Atteststyrande: Här markeras om aktuell dimension ska vara styrande för attesträttigheter på fakturor i systemet. En eller flera dimensioner kan anges som styrande för attest.
 • Dold: Bocka i denna för att dölja dimensionen i konteringsraderna i MediusGo.
 • Tillåt värden som ej finns i registret: Innebär att möjlighet ges att vid kontering av fakturan manuellt skriva in ett värde som inte finns valbart i listan.
 • Inaktivera droplist: Innebär att droplisten som visas på fakturans konteringsrad vid höger klick eller alt+pil ner inaktiveras och inte kan visas.
 • Används av integrationen: Här anges om konteringsdimensionen ska föras över till ekonomisystemet eller inte vid bokning av faktura.
 • Filtrera värden vid kontering utifrån rollbehörighet: Här anges om registret för aktuell dimension ska kunna filtreras per roll så att användarna bara ser de värden de behöver ha tillgång till. Inställningar för detta görs på rollformuläret.


När all information är angiven sparas dimensionen genom klick på Spara-knappen.


Redigera/ta bort en befintlig dimension i konteringssträngen

Redigering av informationen för en befintlig konteringsdimension utförs genom att först klicka på aktuell dimension i listan, varefter ett formulär visas med dimensionens uppgifter.

 • Ändra den uppgift som önskas och spara dimensionen genom klick på Spara-knappen.
 • Ta bort dimensionen genom att klicka på Ta bort.