Kundportal

Systeminställningar - Flöde

Under administrationsverktygets alternativ Systemkonfiguration - Systeminställningar - Flöde finns parametrar som styr hur fakturaflödet ska se ut.

Beskrivning av flödesparametrarnas funktion

ParameterBeskrivning
UseIncRegOm denna parameter sätts till Ja kommer alla av importen godkända fakturor att hamna i ankomstregistreringssteget. Om den sätts till Nej kommer fakturorna att hamna så långt in i flödet som är möjligt. Hur långt in i flödet är beroende av hur parametrarna UseAllocStep, AllowAllocSkip och AutoInspectInvoices är satta.
UseAllocStepNär denna parameter sätt till Ja kommer ett separat steg i flödet för kontering att aktiveras. Parameterns formulär innehåller även fält för att ange värdet för parametern DeadLineAlloc (vilket även kan anges separat på den parametern). För att fakturor ska kunna skickas till konteringssteget krävs även att steget läggs till på de köer som ska vara mottagare.
HoldLimitHär anges det antal dagar som fakturan kan bli liggande i steget Bevakning innan tidsgränsen passeras. Detta gäller bevakning i alla steg (kontering, sakgranskning och attest) där bevakningsfunktionen finns. När antalet dagar har passerats skickas fakturan tillbaka till det ordinarie steget, om fakturan t.ex. ligger i Bevakning sakgranskning skickas den till Sakgranskning.
DeadlineAllocGes värde i % som reglerar hur lång tid av fakturans betalningsvillkor som får gå innan tidsgränsen passeras i steget kontering. När antalet dagar har passerats skickas en kopia av fakturan till gruppkö för försenade fakturor. Parametern visas endast om UseAllocStep är aktiverad.
DeadlineInspectionGes värde i % som reglerar hur lång tid av fakturans betalningsvillkor som får gå innan tidsgränsen passeras i steget sakgranskning. När antalet dagar har passerats skickas en kopia av fakturan till gruppkö för försenade fakturor.
DeadlineAttestGes värde i % som reglerar hur lång tid av fakturans betalningsvillkor som får gå innan tidsgränsen passeras i steget attest. När antalet dagar har passerats skickas en kopia av fakturan till gruppkö för försenade fakturor.
AllowAllocSkipOm denna parameter sätts till Ja kommer fakturan att automatiskt skickas till sakgranskning trots att konteringen är ofullständig. Detta under förutsättning att korrekt referens finns på fakturan och att parametern UseIncReg är inaktiv.
UsePrelRegHär anges om integrationen omfattar preliminärbokningstransaktion till ekonomisystemet.
UseDefRegHär anges om integrationen omfattar definitivbokningstransaktion till ekonomisystemet.
UseCancelHär anges om integrationen omfattar annulleringstransaktion till ekonomisystemet.