Kundportal

Attesthierarki

MediusGo stödjer s.k. hierarkiskt attestreglemente, dvs. att attestordningen innebär att alla underliggande attestbehöriga personer (med olika beloppsgränser) ska attestera fakturan innan den person som har slutattestbehörighet (tillräckligt attestbelopp) attesterar.

Samtliga föregående attestanters signaturer visas då på respektive konteringsrad.


För att använda sig av hierarkiskt attestreglemente måste systemparametern UseAttestHierarchy under huvudmenyn Systemkonfiguration, alternativet Systeminställningar och underliggande menyalternativ Funktioner sättas till Ja för aktuellt bolag.


Attestregler

För att hierarkin sedan ska träda i kraft ska attestreglerna under Attestreglemente - Attestregler administreras så att flera olika användare/roller ges attestbehörighet på samma konteringsdimension men med olika beloppsgränser.


Specialattestregler

För att skapa hierarkisk funktion för en specialattestregel ska regeln läggas upp flera gånger (samma kombination av konteringsdimensioner t.ex. konto 5010 och kostnadsställe 100) men med olika attestbelopp.

Tilldela olika roller de olika reglerna för att uppnå hierarkifunktion på specialattestregeln.