Kundportal

Admin logg

Allmänt

I administrationsverktygets menyalternativ Admin Logg finns en funktion för att lista vilka loggade händelser som har utförts i administrationsverk. Loggning sker automatiskt i systemet vid administration av följande funktioner:

  • Användare: Lägg till/ta bort, koppla till/från bolag samt egenskaper på bolag
  • Ersättare: Lägg till/ta bort
  • Roller: Lägg till/ta bort, koppla till/från bolag samt egenskaper på bolag
  • Systeminställningar: aktivera/inaktivera parametrar

Syftet med funktionen att systemet ska erbjuda information om vilka åtgärder som vidtagits i administrationsverktyget, vem som utfört åtgärderna och när.

Loggfunktionen visar information för alla bolag.


Visa loggade händelser för vald funktion

Välj menyn Systemkonfiguration - Admin Logg och följande fönster visas:

Filtrering av logglistan kan ske dels med val av Område/Händelse i droplistorna


Område

Visar alla funktioner (områden) i systemet som loggas, dessa är:

OmrådeBeskrivning
AnvändareVisar alla loggade ändringar som är utförda via funktionen Organisation - Användare
Användare:BolagVisar alla loggade ändringar som är utförda via funktionen Organisation - Användare och berör användares egenskaper på juridisk enhet.
AvtalsfakturorVisar alla förändringar avseende avtalsfakturor som är utförda via funktionen Verksamhetsregler - Avtalsfakturor
ErsättareVisar alla loggade ändringar som är utförda avseende ersättare
LicensVisar alla loggade licensförändringar som är utförda i aktuell installation/instans.
RollVisar alla loggade ändringar som är utförda avseende roller.
Roll:BolagVisar alla ändringar som är utförda avseende rollers egenskaper på bolag.
SysteminställningarVisar alla ändringar som är utförda på menyalternativet Systemkonfiguration - Systeminställningar.


Händelse 

Ger möjlighet att ytterligare filtrera valt Område enligt ovan per sökt funktion.

De val som finns i droplisten Händelse styrs av vilket område som är valt, tex så hittas ändringar i attestreglerna när område Roll:Bolag är valt.

Om inget område är valt kan heller inget värde för händelse väljas.


Övriga fält

Utöver detta kan ytterligare filtrering göras baserat på följande begrepp:

Övriga fältBeskrivning
Utfört påAnger vilket värde som är ändrat, tex rollnamn
Utfört av

Anger vilken administratör som har utfört ändringen

Datum frånAnger startdatum i datumintervall för loggade händelser
Datum tillAnger slutdatum i datumintervall för loggade händelser

När önskvärda filtreringsinställningar är gjorda hämtas aktuella logghändelser via klick på Visa-knappen.

Sortering av det presenterade loggresultatet kan göras i stigande och fallande ordning per kolumn genom att klicka på rubriken.