Kundportal

Attestregler

Allmänt

Under administrationsverktygets huvudmeny Attestregler och dess underliggande meny Attestreglemente administreras de grundläggande reglerna som styr rätten att attestera fakturor i MediusGo.

Funktionen baseras på att en konteringsdimension är fastställd att vara huvudstyrande för rätten att attestera fakturor i systemet (T.ex. kostnadsställe, avdelning). Konfiguration av vilken dimension som är atteststyrande sker under menyn Systemkonfiguration - Konteringssträng.

Endast EN dimension ska fastställas som styrande enligt det ordinarie attestreglementet i denna funktion.

Följande exempel utgår från att konteringsdimensionen Konto används ensamt för att styra attesträttigheterna på leverantörsfakturorna.


Visa atteststyrande dimensioner

De fastställda konteringsdimensioner som styr rätten att attestera fakturor visas i den översta droplisten. Välj dimension och klicka på Visa (i exemplen nedan har konto valts).


Samtliga konton visas i listan.

Listan kan sedan filtreras på värde eller beskrivning med hjälp av rutorna ovanför respektive kolumn. 

I listan visas även de värden med wildcards som skapats på fliken Attesträttigheter på rollformuläret. Läs mer om detta i artikeln Roller och attesträttigheter.


Visa attestbehöriga för ett givet konto

Markera ett konto i listan Värde.

Välj därefter Visa-knappen för att visa de roller som har attesträtt på aktuellt konto. De roller som har attesträtt på kontot visas i listan Roller med attesträttigheter på valt attestvärde. 

Listan kan sedan filtreras med hjälp av rutorna ovanför respektive kolumn.Visa användare som tillhör respektive roll

För att se vilka användare som tillhör de roller som har attesträtt på kontot, markera aktuell roll och användare som tillhör rollen visas direkt i listan Användare tillhörande markerad roll.

Listan kan sedan filtreras på med hjälp av rutorna ovanför respektive kolumn.


Lägg till ny roll med attestbehörighet på ett konto

För att lägga till en ny roll med attestbehörighet på ett eller flera konton, markera aktuellt/aktuella värden i listan och välj knappen Lägg till ovanför listan.


I formuläret som visas:

  1. Markera aktuell roll som ska ges attesträtt på de valda värdena i listan Valbara roller
  2. Välj attestbelopp
  3. Lägg till rollen till listan för Valda roller genom att klicka på knappen >.

Listorna kan filtreras på med hjälp av rutorna ovanför respektive kolumn.

Ta bort attestbehörig roll från ett konto

För att ta bort en befintlig roll med attestbehörighet på ett konto, markera aktuellt värde i listan och välj knappen Ta bort.

För att ta bort en användare på flera värden samtidigt kan flera konton markeras i listan.


I formuläret som visas: 

  1. Markera de roller som ska vara kvar på de aktuella kontona i listan Valda roller.
  2. Flytta dessa till listan för Valbara roller genom att klicka på < knappen. I rutan för Valda roller ska alltså de roller som ska tas bort ligga.
  3. Klicka på Spara och rollen/rollerna tas bort från alla markerade värden.

Listorna kan filtreras på med hjälp av rutorna ovanför respektive kolumn.