Kundportal

Rapporter i administrationsverktyget

Allmänt

Under huvudmenyn Organisation finns en funktion för uttag av rapporter.

Syftet med funktionen är att visa främst attestreglementet på ett överskådligare sätt än vad som är möjligt i de funktioner där reglementet underhålls.

Utöver attestreglementet finns även rapporter som visar organisationen avseende dess roller och användare kopplade till respektive roll.


Uttag av rapporter

Öppna menyalternativet Organisation-Rapporter och följande formulär visas:


Följande rapporter finns valbara i droplisten:

RapportBeskrivning
Attesträttigheter Användare/Roller/DimensionVisar alla användare, vilka roller de tillhör samt vilka attesträttigheter respektive roll har.
Attesträttigheter Dimension/RollerVisar dimensionsvärden för det grundläggande attestreglementet samt vilka roller som har attesträtt på respektive dimensionsvärde.
Attesträttigheter Dimension/Roller/AnvändareVisar som ovan men kompletterat även med användare som tillhör respektive roll.
Attesträttigheter Roller/Användare/DimensionVisar per roll, vilka användare som tillhör rollen samt vilka dimensionsvärden som rollen och användarna har rätt att attestera.
Attesträttigheter Roller/DimensionVisar per roll vilka dimensionsvärden som rollen har attesträtt på.
Attesträttigheter Roller/SpecialattestreglerVisar per roll vilka specialattestregler som rollen har attesträtt på.
Attesträttigheter Specialattestregler/Roller

Visar per specialattestregler vilka roller som har rätt att attestera.

Organisation Användare/Roller/BolagVisar per användare vilka roller som användaren tillhör, samt vilka juridiska enheter respektive roll tillhör.
Organisation Bolag/Roller/AnvändareVisar per juridisk enhet vilka roller som finns kopplade till bolaget, samt vilka användare som tillhör respektive roll.
Organisation Roller/Användare/BolagVisar per roll vilka användare som tillhör rollen samt vilka juridiska enheter som respektive användare tillhör


Visa rapport i administrationsverktyget

För att visa en rapport, välj rapport i droplisten och klicka på Visa.


Visa rapporten I Excel

Samtliga rapporter kan även öppnas för presentation i Excel, välj rapport, markera kryssrutan Visa rapport i Excel och klicka därefter på Visa-knappen.