Kundportal

2024.2

Nyheter 


 • Utökat sökresultat
  Applikationen har nu stöd för utökat sökresultat och kan visa alla fakturor istället för den tidigare begränsningen på 500 fakturor.

 • Bläddra mellan fakturor i sökresultat
  När man öppnar en faktura i sökresultatet kommer det nu att vara möjligt att gå till nästa/förra fakturan i detta resultat.

 • Exportera komplett sökresultat
  Eftersom det nu är möjligt att få ett större sökresultat än tidigare har en "välj alla" implementerats i sök, vilket ger möjlighet att välja alla fakturor i det sökta resultatet även om detta skulle resultera i flera sidor och sedan exportera detta resultat till Excel eller som PDF.

 • URL i exporterad Excel görs klickbar
  Vid export av sökresultat kommer nu fakturalänken att vara klickbar i rapporten.

 • Möjlighet att flytta Skicka-knappen
  Lagt till personlig inställning för att ge användaren möjlighet att placera Skicka-knappen i övre eller nedre högra hörnet.
   
 • Optimerad fakturahantering i applikationen för en snabbare upplevelse
  Vid öppning och hantering av fakturor har systemet optimerats för att ge en ännu snabbare hantering av fakturan.

 • Dynamisk visning av flera köer
  Vid användning av buntvyn där köer tidigare behövde visas på flera rader kommer nu pilar att visas för att indikera att det finns fler köer för användaren att välja mellan. Detta för att ge mer utrymme till fakturorna i den valda kön.

 • Mallar sorteras nu efter namn
  När man söker efter mallar vid kontering av en faktura sorteras dessa nu på namn.

 • Ta bort förifyllt "fakturadatum" i sökning
  När man öppnar Sök från en faktura kommer fakturadatumet inte längre att vara förifyllt.

 • Byt pekare på etikettväljare
  Systemet indikerar nu tydligare när du som användare kan trycka på knapparna inuti vid val av etiketter.API 


 • Leverantörsnamn tillagt
  Leverantörsnamn har lagts till i INVOICE endpointBuggar / Justeringar 


 • Långsam laddning av fakturor i arbetskö
  Optimeringar har implementerats för att snabbare ladda de fakturor som valts i arbetskön.

 • Sökning med wildcards i verifikationsnummer fungerar inte som förväntat.
  Vid tillämpning av en wildcard-sökning i verifikationsnummer utfördes inte denna sökning korrekt.

 • Kontering med "vanligaste" fungerar inte
  Om användaren angav "Vanligast" vid kontering, kunde det hända att raderna inte applicerades.

 • "Fel" värde markeras/väljs vid kontering
  Vid kontering föreslogs/markerades inte det närmaste angivna värdet för användaren. Istället var användaren tvungen att hitta detta värde baserat på den föreslagna listan som presenterades.

 • Mismatch mellan bild & information
  När man använde pilarna för att navigera mellan fakturor, och detta skedde i snabb följd i kombination med en något långsammare uppkoppling, kunde laddningen av information/bild bli inkonsekvent och felaktig information kunde då visas för bilden.
  En begränsning av detta har lagts till och vi tillåter inte användaren att gå vidare till nästa faktura förrän all data har laddats på den som de för närvarande befinner sig på.

 • Avrundning vid omvänd moms
  Vid tillämpning av en mall där det fanns rader som skulle ta ut varandra, kunde det hända att dessa avrundades felaktigt och inte matchade varandra.

 • Sökningskriterier för anpassade rapporter
  Vid sökning/hantering av de anpassade rapporterna kunde det hända att resultatet inte stämde överens med det sökalternativ som användaren angett.

 • TAF-mallar kunde tillämpas två gånger
  Vid kontering/hantering av en faktura i systemet kunde det hända att en TAF-mall, vid en speciell kombination, lades två gånger till den överordnade raden.

 • Attesträtt är inblandad när man sparar en arkiverad faktura.
  Admin försöker ändra ett värde i en bokad eller betald faktura för att få rätt värde i t.ex. projektdimension. Värdet kan inte sparas på grund av den tidigare attesstantens rättigheter eftersom det projektet inte är "hans/hennes" att godkänna.

 • Automatiskt skapande av konteringsförslag baserat på leverantör
  Vid användning av TAF-funktionen i systemet skapades inte dessa mallar korrekt närkundens ekonomisystem stödjer detta.

 • Kopiering av kontering från tidigare faktura uppdaterade inte konteringsradens id korrekt
  Vid kopiering av kontering från en tidigare faktura kunde det hända att två rader på fakturans kontering valdes, vilket medförde att vid vidare kontering kunde en rad tömmas på information.

 • Felaktig tillämpning av filter
  Vid filtrering på kontering kunde det hända att systemet inte listade några fakturor i kön trots att det fanns fakturor som matchade det angivna filtret.
  Vid andra tillfällen kunde filtret visa fler fakturor än förväntat på grund av att applikationen inte tog hänsyn till det filtrerade företaget.

 • Filter - Rensa kontering vid bolagsbyte
  Om ett filter har lagts på konteringen under ett bolag och användaren sedan byter bolag i droplisten i arbetskön så tömdes inte filter relaterade till konteringen och det kunde då hända att inga fakturor visades.

 • Öppna nästa faktura automatiskt - Capture verifiering
  Vid användning av "Öppna nästa faktura automatiskt" i Verifikationskön hände det att ett felmeddelande visades vid godkännande av den sista fakturan i kön.

 • Fakturan är inte alltid upplåst
  Ibland när man navigerar bort från en faktura låses inte fakturan upp. Detta hände ofta i samband med att användaren använde föregående / nästa pilarna inuti fakturan i kombination med en något långsammare anslutning.

 • Kan inte skicka licensmail
  Licensmejl som skickades från applikationen gick inte fram korrekt.

 • Kan inte matcha Expense-rapport till fakturanummer som börjar med 0
  När man försökte hämta utläggsrapporter från fakturor som började med 0 så fungerade inte detta.

 • Periodisering - Rader syns inte alltid
  Vid periodisering på flera konteringsrader samtidigt kunde dessa visas felaktigt för användaren efter att man valt att öppna dem alla igen.

 • Periodisering - Rader raderades inte korrekt
  Periodiseringsrader togs inte alltid bort korrekt från systemet när dessa hade sparats på fakturan.

 • Kontering - ikoner dolda av meny
  Om konteringsblocket expanderades under bilden kunde ikoner för periodisering och meddelande döljas av menyn.

 • Fel datumformat i kolumn för Tidsgräns
  Om användaren valde att justera språket följde kolumnen "Tidsgräns" inte datumformatet korrekt.

 • Positionen för droplistan för ersättare
  Droplistan för Ersättare har låsts för att få en bättre position om storleken på fönstret ändras

 • Dubbletter av köer kunde förekomma
  Om en användare valde att växla mellan sina roller flera gånger i rad, kunde det hända att samma kö listades flera gånger i applikationen.

 • Sök - etikettkolumnen för smal
  När etikettkolumnen i sökresultatet är placerad till vänster om en kolumn med värden som är vänsterjusterade blev det ibland för lite utrymme mellan kolumnerna.

 • Tom sida visas vid inloggning
  Om en användare loggade in i systemet utan en tilldelad licensvolym var sidan tom.

 • Rull-list i Dashboarden visas fel
  Om användaren valde att gå vidare från dashboarden från en av staplarna, där resultatet visades utanför applikationen, användes inte scrollnavigeringen korrekt

 • Licensinformation - stapeln för förbrukad volym går utanför popup-fönstret
  Om den förbrukade volymen eller förfluten tid överskrider den tilldelade volymen med en större procentandel än 100%, kan denna stapel passera den angivna rutan för detta.

 • Placeringen av visa/dölj-knappar
  Justerade positionen för visa/dölj-knapparna som tillhör de olika kategorierna inuti fakturan eftersom dessa inte var helt centrerade.