Kundportal

Skicka fakturan vidare

När fakturan är kontrollerad, ev. korrigerad avseende fakturadata och konteringsrader ska den skickas vidare i arbetsflödet via knappen i övre eller nedre högra hörnet (beroende på inställningar), då visas följande formulär:


Valbara destinationer

Här markeras det steg till vilket fakturan ska skickas. Vilka alternativ som visas i det här fältet är beroende av vilket steg fakturan befinner sig i och hur systemet är konfigurerat.


Bevakning

När fakturan befinner sig i stegen kontering, sakgranskning och attest finns alternativet Bevakning vilket innebär att fakturan behålls i arbetskön men byter status till "Bevakning [steg]". Detta görs för att enklare kunna sortera bort de fakturor som är under bevakning (om man har stor mängd fakturor i arbetskön). Läs mer om detta i artikeln Bevakning.


Meddelande

Vissa destinationer kräver att ett meddelande skrivs, i dessa fall visas en meddelanderuta.


Ogiltiga destinationer

Här visas de steg som det just nu inte går att skicka fakturan till. Det finns även en förklaring till varför destinationen är ogiltig.


Välj adressater

Bocka för de personer som ska handlägga fakturan i nästa steg, valda personer flyttas längst upp i listan.

När adressater valts öppnas en panel till vänster som visas vilka användare som är valda

Tips för att välja adressater:

  • Filtrera listan genom att skriva i textrutan.
  • Välj alla användare i listan genom att klicka på Välj alla.
  • Ta bort tidigare markerade val genom att klicka på Ta bort alla val.


Till följande destinationer behöver ingen mottagare anges:

  • Utredning
  • Betalning
  • Bevakning


Ytterligare åtgärder

Utöver de övergripande alternativen enligt ovan finns följande tilläggsalternativ beroende på vilket steg fakturan befinner sig i och vilken destination som valts:

Spara valda mottagare för referens: [referens]När en faktura skickas från Ankomstregistrering finns det en kryssruta för att para ihop fakturans referens med den mottagare som valts på formuläret. Denna koppling läggs då till i Referensregistret. OBS! Om detta alternativ markeras när det inte finns någon referens på fakturan skapas en standardadressering för bolaget, dvs alla fakturor som saknar referens går till vald mottagare.
Faktura ska krediterasFunktionen används för att markera att en faktura ska invänta en kreditering innan den definitivbokas. Fakturan kommer då att gå till kön Invänta kreditfaktura och ligga där tills den kopplas ihop med en annan faktura. Läs mer om detta i artikeln Invänta kredit och koppling av kredit-debetfakturor
Till KopiaFunktionen används för att ange om någon användare ska få fakturan för kännedom efter att den behandlats färdigt och blivit definitivbokad. Kopiamottagare skapas och kopplas via administrationsverktyget. Läs mer om detta i artikeln Kopiasteg i flödet
FlödesmallGenom användande av flödesmallar kan helt fördefinierade adresseringsvägar förberedas för valda/lämpliga fakturor. En flödesmall kan innebära att en faktura har färdiga förslag på mottagare/adressater i ett eller flera steg i flödet. Listan kan filtreras genom att skriva i textrutan och kolumnerna sorteras genom att klicka på rubriken.


Administration av flödesmallar (skapa nya och redigera befintliga) sker via administrationsverktyget. Läs mer om detta i artikeln Flödesmallar.
Starta om fakturanAnvänds om en faktura tex är importerad till fel bolag. Kryssboxen visas när alternativet makulera är valt i Ankomstregistrering eller annullering är valt i Utredning. Alternativet kräver att meddelande om orsak till makuleringen/annulleringen anges, samt att bolag väljs för omstart av fakturan. Läs mer om detta i artikeln Starta om faktura.


Skicka fakturan vidare

Längst ned i formuläret finns tre knappar.

När destination, adressater och övriga alternativ är angivna skickas fakturan vidare genom klick på Skicka-knappen.
Avbryt skicka vidare formuläret genom klick på Avbryt-knappen.

Om du vill öppna nästa faktura automatiskt, efter att du har skickat en faktura klickar du på.