Kundportal

Roller och attesträttigheter

Varje juridisk enhet som en roll tillhör kan tilldelas olika egenskaper och behörigheter. För att ge rollen attesträttigheter, markera först aktuellt bolag på fliken Rollens bolag på rollformuläret och gå sedan till fliken Attesträttigheter.

Närmare beskrivning av hur du hittar fliken finns i artikeln Visa/ändra/ta bort roller.


De egenskaper som kan anges på fliken Attesträttigheter är följande:


FältBeskrivning
Högsta attestbelopp per fakturaAnges i belopp (standardvaluta) eller som obegränsat genom kryssrutan. Funktionen innebär att en rolls attestbehörighet kan begränsas per faktura. Systemet kan därmed förhindra att en användare attesterar en faktura där användarens roll har tillräcklig beloppsgräns på konterade kostnadsställen men där fakturans totala belopp överstiger denna summa.
Generellt attestbeloppAnger en generell beloppsgräns som rollen får attestera upp till och med. Beloppet används vid funktionen för att administrera attesträttigheter per atteststyrande konteringsdimension enligt nedan.
Attesträttigheter per konteringsdimensionAnvänds för att ange per atteststyrande konteringsdimension, för vilka värden aktuell roll har attesträtt samt beloppsgräns för detta. I droplisten visas de dimensioner som konfigurerats i systemet att vara styrande för attesträttigheter.


Attesträttigheter på atteststyrande konteringsdimension

När konteringsdimensionen valts i fältet Välj dimension visas i den underliggande listan de valbara värden som finns för aktuell dimension. För att tilldela rollen attesträtt på ett värde markeras värdet, och beloppsgränsen anges via funktionen:

  • Generellt belopp: här avses det generella belopp som registrerats på rollen enligt ovan.
  • Obegränsat belopp
  • Angivet belopp: ange ett belopp i rutan Belopp och lägg till det nya värdet genom att klicka på > -knappen.
  • Värde: här kan ett attestvärde anges med % eller * som wildcard. Skriv tex 3% och rollen har möjlighet att attestera alla värden som börjar på 3 i den aktuella dimensionen, skriv bara % och rollen har möjlighet att attestera alla värden i den aktuella dimensionen.

Lägg till det nya värdet genom att klicka på > -knappen

För att ändra t.ex. attestbeloppet på ett befintligt värde för en roll måste först dimensionsvärdet tas bort och sedan läggas till på nytt igen.
Borttag sker genom att markera aktuellt värde i den högra listan och klicka på < -knappen. Attesträttigheter kan också administreras under menyalternativet Attestreglemente-Attestregler.