Kundportal

Systemparametrar vid ordermatchning

På sidan Systemkonfiguration-Systeminställningar, fliken Inköpsintegration visas ett antal systemparametrar som används för att styra hur integration och matchning av inkommande fakturor mot inköpssystem ska tillämpas. 


Observera!

Vilka parametrar som ska aktiveras styrs till stor del av vilket inköpsordersystem och vilket ekonomisystem som används och dessa inställningar bör inte ändras utan att ni först kontaktar vårt kundcenter genom att registrera ett supportärende i kundportalen.


Ordermatchningsparametrarnas funktion

ParameterBeskrivning
UseOrder
Används för att styra om inköpsorderintegration ska tillämpas eller inte i installationen. Sätts parametern till Ja kan samtliga inställningar göras på detta formulär eller på separata parametrar.
OrderAll
Används för att styra om systemet ska betrakta alla inkommande leverantörsfakturor som orderrelaterade och utföra matchning på samtliga.
OrderOrderNo
Används för att styra så att endast fakturor med ordernummer i fakturahuvudet betraktas av systemet som orderfakturor och genomgår matchning mot inköpsorder.
OrderArticle
Används för att styra så att endast fakturor med artikelrader betraktas av systemet som orderfakturor och genomgår matchning mot inköpsorder.
MatchOrderInvoiceAmount
Används för att styra så att matchningen av faktura mot inköpsorder endast utförs på övergripande nivå, d.v.s. utan detaljmatchning av artikelrader. För parametern anges även hur stor avvikelse i % eller absolut belopp i transaktionsvaluta som ska tillåtas mellan faktura och inköpsorder för att systemet ska betrakta fakturan som godkänd, d.v.s. stämmer med order.
InvoiceAmountDiff
Används för att ange max avvikelse i valuta för fakturabelopp i förhållande till orderbelopp. Beroende av att parametern MatchOrderInvoiceAmount är aktiv.
InvoiceAmountDiffPercent
Används för att ange max avvikelse i % för fakturabelopp i förhållande till orderbelopp. Beroende av att parametern MatchOrderInvoiceAmount är aktiv.
MaxInvoiceArticleAmountDiff
Används för att styra hur stor avvikelse mellan summan av artikelradernas belopp jämfört med fakturans totala nettobelopp som får förekomma. Detta för att fånga upp avvikelser i form av frakt/emballage etc.
MaxInvoiceArticleAmountDiffPercent
Samma som MaxInvoiceArticleAmountDiff men här anges istället avvikelsen i procent. Den av dessa båda som ger lägsta avvikelsen kommer att gälla som gräns vid matchning.
AutoAttestRoundOff
Används för att styra om systemet automatiskt ska attestera ev. öresavrundningar som konteras på fakturan.
AllocateNetAmount
Används för att styra om hela fakturans nettobelopp måste finnas konterat på en orderfaktura.
AllocateVATAmount
Hela fakturans momsbelopp måste konteras. Beroende av att parametern AllocateNetAmount är aktiv.
ArticleNetAmount
Används för att styra om summan av fakturans artikelradsbelopp (netto) ska vara samma som fakturans nettobelopp.
AllowAutoOrder
Används för att styra om automatiskt helt matchade och godkända fakturor ska få skickas direkt för definitivbokning eller ej.
UseOrderAllocation
Används för att styra om fakturans konteringsrader ska hämtas från inköpsordern i samband med matchning.
UseRemainAmountCalc
Används för att utföra kontroll av ev. belopp kvar att kontera efter matchning för presentation i matchningsmeddelande. Att användas vid matchningstillfällen där konteringsförslag inte finns kopplade till inköpsordern vid matchningstillfället, utan påförs först när fakturan bokas mot inköpssystemet.
UseSupplierMatch
Används för att inaktivera kravet att inköpsordern och leverantörsfakturan är kopplade till samma leverantörsid.
UseOrderPrelbook
Används för att styra om en orderfaktura ska preliminärbokas innan matchning sker, eller efter matchning och ev. hantering i kö Kontrollera order.
UseDeliveryWait
Använd Invänta inleverans.
DeadlineDeliveryWait
Ange antal dagar fakturan ligger i Invänta Inleverans innan den går vidare till Kontrollera order.
AllowPartDelivery
Tillåter faktura på del av leverans. När denna parameter är ”Nej” så kontrollerar systemet att alla rader på en inleverans som kopplats till fakturan är kopplade till fakturan (om så inte är fallet slår parametern UseWarningPartDelivery till)
UseWarningPartDelivery
Varna vid faktura på del av leverans. (Denna parameter har enbart funktion om parametern AllowPartDelivery är satt till ”Nej”. ) Om denna parameter är satt till ”Nej” så måste alla rader på en inleverans som kopplats till fakturan också vara kopplade till fakturan för att den skall kunna skickas till betalning. Om denna parameter istället är satt till ”Ja” så får man en varning om att alla rader på inleveransen inte kopplats till fakturan, man kan då tvinga den vidare till betalning.
UseMarkupAllocation
Avvikelser enligt toleranser konteras automatiskt som påslag.
UseOrderAllocationIncludeZeroAmount
Om man skapar konteringsrader automatiskt vid matchning så skall även gratisartiklar (T.ex. reklamartiklar) konteras trotts att beloppet på raden är noll.
UseOrderAllocationAutoAttest
Attestera automatiskt fullt matchade konteringsrader från ordern.
UseOrderAllocationAutoInspect
Sakgranska automatiskt fullt matchade konteringsrader från ordern.
AmountDiffToCheckArticle
Skicka orderfakturor med beloppsdiff till inköpare.
UseMultimatchConsAlloc
Att matcha flera rader på samma faktura mot samma inleveransrad är alltid tillåtet i gränssnittet. Tyvärr kan inte alla integrationer och/eller ERP-system hantera detta utan kräver endast en rad. Genom att aktivera parametern slår integrationen ihop dessa faktura-/artikel-rader till en rad när bokningen skickas till ERP-Systemet.