Kundportal

Filter

För att filtrera listan med fakturor i arbetsköfönstret och därigenom göra den mer lättarbetad klickar man på knappen Filter längst upp på sidan

När du använt något/några av filteralternativen blir knappen Filter orange för att markera att listan är filtrerad. 

Dölj filter-sektionen genom att klicka på knappen Filter. De alternativ du valt ligger kvar även när sektionen är dold.

Bolag

Används för att välja att endast lista fakturor från ett angivet bolag i samtliga köer. Standard är att fakturor tillhörande alla bolag visas.

Det går att skriva direkt i fältet för att få upp en filtrerad lista att välja från.

Uppdelning av fakturorna i en arbetskö i flera delmängder

Presentationen av det totala antalet fakturor som finns i en arbetskö delas upp utifrån vilka värden som är angivna i fälten Totalt och Per sida.

  • Totalt: Här anges hur den totala mängden fakturor ska delas upp i intervall, värdet styr hur många fakturor som ska finnas i resp. intervall.
  • Per sida: Här anges det antal fakturor som ska visas på varje sida.

Ex. enligt bild nedan:

Kön ankomstregistrering innehåller 2068 st. fakturor.

Genom att ange värdet 250 i fältet Totalt delas dessa fakturor upp i 9 intervall om 250 fakturor. Varje intervall representeras av en blå knapp. Hela köinnehållet hämtas sorterat enligt den kolumn som valts i fältet Sorteringsordning. De vita knapparna representerar värdet 15 i fältet Per sida

Sorteringsordning

För att välja hur fakturorna ska sorteras, dvs. i vilken ordning fakturorna ska hämtas om antalet fakturor i kön överstiger siffran i fältet Totalt, används droplisten Sorteringsordning. Om man i exemplet ovan valt sorteringsordning Ärendenr kommer alla 2067 fakturor hämtas med lägsta ärendenr först. De 250 fakturorna i varje intervall kan sedan sorteras med kolumnrubrikerna medan fakturorna i de övriga intervallen ligger kvar i den ordning som valts i droplisten

Filterkolumn

I denna lista är det möjligt att välja att filtrera listan utifrån kolumnen leverantör eller referens. Välj alternativ och klicka på den kö du vill se och välj sedan alternativ i listan Värde.

Värde

Här väljer man ett specifikt värde att filtrera fram utifrån den filterkolumn som valts.

Exempel: välj filterkolumn "leverantörer", klicka på kön och välj sedan värdet "telia" så visas endast teliafakturor i listan.

Etikett

I denna lista kan du välja en etikett att filtrera utifrån. För att välja bolagsspecifika etiketter väljer du först bolag i droplisten längst till vänster. Läs mer om etiketter i kapitlet Etiketter.