Kundportal

Arbetsköer

När du loggar in i MediusGo visas i fönstrets vänstra del visas den personliga arbetskön samt de gruppköer som du har tillgång till. För de handläggare som inte har gruppköer visas endast den personliga arbetskön.

  • Den kö man för tillfället valt visas i blått.
  • Välj en annan kö med mus eller med piltangenter.
  • Antalet fakturor som för tillfället finns i kön visas till höger om könamnet.
  • Uppdatera samtliga köer genom att klicka på pilikonen ovanför listan.

Organisera listan

  • Ändra ordningen på köerna genom att klicka och dra kön till vald plats.
  • Genom att dra nederkanten av listan uppåt/nedåt går det att ändra höjden på listan och genom att dra högerkanten av kolumnen till höger/vänster går det att ändra bredden.
  • Vänsterpilen uppe till höger på kökolumnen används för att dölja kolumnen med köer. 
  • Dölj fakturabilden genom att klicka på minus-tecknet till höger ovanför bilden
  • Det går även att dölja alla köer för att kunna se en större fakturabild. Gör detta genom att klicka på minus-tecknet bredvid rubriken Fakturaköer.

Filtrera kölistan

En eller två droplister finns för att filtrera listan med arbetsköer:

Användare

När man är ersättare för någon visas droplisten Användare. För att handlägga fakturor åt någon man är ersättare för väljs denna användare i droplisten. 

Den personliga arbetskön för den man ersätter visas tillsammans med de gruppköer aktuell användare har behörighet för. Vid byte av användare för att arbeta i egenskap av ersättare för någon annan, ärvs automatiskt alla rättigheter från den som man ersätter. Dock loggas allt arbete som utförs med den egna användarens signatur - inte den man ersätter.

Roll

I denna dropplist visas namnet på den roll man är inne som för tillfället och då visas endast de köer rollen tillhör. Har man fler roller kan man lätt byta roll genom att markera den i droplisten. När rollen Alla är markerad visas köer för alla de roller man tillhör.